Governing Body

Shri Abhay Kumar Gupta

PRESIDENT

Dr. Rashmi Pramanik

VICE PRESIDENT

Mr. Rakesh Vishwakarma

TREASURER

Mrs. Bhagmaniya

SECRETARY

Mrs. Prabha Lakra

JOINT SECRETARY

Mrs. Gayatri

MEMBER

Dr. Jitendra S Rajput

MEMBER